WELCOME TO IEUM


삶의 질을 향상시키고 더 나은 방향으로 상생(Win-for-All)을 추구하는 기업입니다.

                                                                      HOME    |     캐나다   >   컬리지   >   노바스코샤공립
IEUM

NSCC노바스코샤주 공립커뮤니티컬리지 

13개의 캠퍼스 보유 

120개 이상의 프로그램 

입학후 취업과 영주권 편리

환경이 뛰어난 노바스코샤 핼리팩스

4년제 편입, 자녀무상교육

졸업 후 높은 취업률

한국학생 비율 적고 다양한 무료 의료 서비스


13개 캠퍼스의 많은 전공들

수속절차